Trắc nghiệm Toán THPT, trắc nghiệm thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 miễn phí

Trắc nghiệm Bí thư chi bộ giỏi 2018

: 109
: 5 phút
Bài luyện dành cho thi Bí thư chi bộ giỏi 2018

Câu hỏi 1: Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?

Câu hỏi 2: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chấp hành TW Đảng về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện nào?

Câu hỏi 3: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chấp hành TW Đảng về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng gồm?

Câu hỏi 4: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chấp hành TW Đảng về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, kết nạp đảng đối với những người trên 60 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của?

Câu hỏi 5: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chấp hành TW Đảng về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?

Câu hỏi 6: Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau đây?

Câu hỏi 7: Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn tổ chức kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức như thế nào?

Câu hỏi 8: Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?

Câu hỏi 9: Điều lệ Đảng hiện hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng trong thời gian?

Câu hỏi 10: Điều lệ Đảng hiện hành quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở cấp tỉnh là?

Câu hỏi 11: Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?

Câu hỏi 12: Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là……………. đối với đảng viên chính thức là………….. đối với đảng viên dự bị là…………?

Câu hỏi 13: Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chấp hành TW Đảng về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định không xem xét, kếp nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:

Câu hỏi 14: Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

Câu hỏi 15: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương?

Câu hỏi 16: Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cần đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ không dưới bao nhiêu % trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp.

Câu hỏi 17: Những đảng viên bị bệnh nặng, có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm trước thời hạn nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá bao lâu so với thời gian quy định ?

Câu hỏi 18: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ta phát động cho đối tượng nào:

Câu hỏi 19: Muốn phát huy động lực CNXH, theo Hồ Chí Minh cần phải chống

Câu hỏi 20: Chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 là:

Câu hỏi 21: Chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 là:

Câu hỏi 22: Chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2017 là:

Câu hỏi 23: Chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 là:

Câu hỏi 24: Nguyên nhân của những biểu hiện suy thoái có nhiều nhưng chủ yếu là do chủ nghĩa cá nhân sinh ra.

Câu hỏi 25: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Câu hỏi 26: Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Câu hỏi 27: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Lời căn dặn đó ở trong tác phẩm nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Câu hỏi 28: Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành chỉ thị nào về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Câu hỏi 29: Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

Câu hỏi 30: Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã quyết định ban hành nghị quyết nào?

Câu hỏi 31: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 về xây dựng Đảng chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái nào?

Câu hỏi 32: “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?

Câu hỏi 33: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?

Câu hỏi 34: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là mục tiêu được đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

Câu hỏi 35: Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?

Câu hỏi 36: Những loại hình sinh hoạt chủ yếu của chi bộ là gì?

Câu hỏi 37: Những yêu cầu cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ?

Câu hỏi 38: Theo Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW, ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung nào sau đây phải đưa vào sinh hoạt chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp?

Câu hỏi 39: Đối tượng của công tác tư tưởng ở chi bộ?

Câu hỏi 40: Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành văn bản nào quy định thi hành Điều lệ Đảng?

Câu hỏi 41: Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định nào?

Câu hỏi 42: Một trong các phương pháp công tác tư tưởng:

Câu hỏi 43: Những hình thức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ?

Câu hỏi 44: Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là?

Câu hỏi 45: Theo Hướng dẫn số 01 HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị sử dụng bao lâu?

Câu hỏi 46: Theo Quy định số 29 QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, việc quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?

Câu hỏi 47: Theo hướng dẫn số 01 HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ có giá trị khi?

Câu hỏi 48: Theo Hướng dẫn số 01 HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, khi thực hiện thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi bộ họp xem xét, nếu được bao nhiêu đảng viên chính thức biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên xóa tên đảng viên dự bị?

Câu hỏi 49: Theo Quy định số 29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên?

Câu hỏi 50: Nội dung quản lý đảng viên ở chi bộ gồm những nội dung nào dưới đây?

Câu hỏi 51: Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại chi bộ hằng năm?

Câu hỏi 52: Theo Hướng dẫn số 01 HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì đảng viên phải đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” mấy năm liên tục thì đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương khen thưởng?

Câu hỏi 53: Nơi có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải được bao nhiêu đảng viên chính thức và tổ chức nào giới thiệu?

Câu hỏi 54: Chi bộ họp xét kết nạp người vào Đảng, khi được bao nhiêu đảng viên chính thức biểu quyết đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xét kết nạp?

Câu hỏi 55: Theo Quy định số 29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng phải là:

Câu hỏi 56: Trước khi xem xét đề nghị kết nạp người vào Đảng, chi bộ phải lấy ý kiến các tổ chức nào sau đây:

Câu hỏi 57: Theo Quy định số 29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) đảng viên chuyển công tác phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức?

Câu hỏi 58: Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

Câu hỏi 59: Chi ủy có trách nhiệm kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp có đúng quy định không?

Câu hỏi 60: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua có bao nhiêu Chương, Điều ?

Câu hỏi 61: Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

Câu hỏi 62: Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi 63: Theo Quy định số 29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời có còn là cấp uỷ viên hay không?

Câu hỏi 64: Theo Quy định số 29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy khóa mới điều hành công việc từ khi nào?

Câu hỏi 65: Tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:

Câu hỏi 66: Trong những việc sau đây, việc nào đảng viên phải báo cáo và thực hiện theo ý kiến của cấp ủy trực tiếp quản lý, đồng thời báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt đảng?

Câu hỏi 67: Theo quy định hiện hành của Ban Bí thư, thẻ đảng viên được kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ mấy năm một lần?

Câu hỏi 68: Hệ thống chính trị nước ta bao gồm:

Câu hỏi 69: Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng là:

Câu hỏi 70: Theo quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?

Câu hỏi 71: Tổ chức nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần?

Câu hỏi 72: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì các đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng là?

Câu hỏi 73: Hình thức nào dưới đây không thuộc hình thức kỷ luật đảng viên chính thức?

Câu hỏi 74: Quyết định của chi bộ kỷ luật đảng viên có hiệu lực khi nào?

Câu hỏi 75: Trường hợp nào sau đây chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên:

Câu hỏi 76: Đảng viên là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy hoặc đại biểu Quốc hội hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có thuộc diện giám sát của chi bộ nơi các đồng chí đó đang sinh hoạt hay không?

Câu hỏi 77: Những nội dung nào dưới đây thuộc nội dung chi bộ kiểm tra đảng viên?

Câu hỏi 78: Chi bộ có 3 kỳ liên tiếp không sinh hoạt mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào dưới đây?

Câu hỏi 79: Chi bộ có thẩm quyền ra quyết định khai trừ đảng viên của chi bộ hay không?

Câu hỏi 80: Đảng viên vi phạm đang trong thời kỳ mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị ốm đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận thì:

Câu hỏi 81: Theo Quy định số 30 QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCHTW (khóa XII) Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảng viên bị kỷ luật cách chức trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn?

Câu hỏi 82: Trường hợp chi bộ cơ sở chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ thì ai chủ trì hội nghị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật?

Câu hỏi 83: Trường hợp nào sau đây phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên?

Câu hỏi 84: Đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật về đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi công bố quyết định kỷ luật thì cấp ủy phải chỉ đạo tiến hành xem xét kỷ luật về hành chính và đoàn thể (nếu có)?

Câu hỏi 85: Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.

Câu hỏi 86: Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp ủy cấp mình?

Câu hỏi 87: Tổ chức nào sau đây không có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới?

Câu hỏi 88: Theo Hướng dẫn số 03 HD/VPTW ngày 6/7/2016 của Văn phòng Trung ương về việc thi hành chế độ đảng phí, những khoản phụ cấp nào dưới đây được tính đóng đảng phí của đảng viên?

Câu hỏi 89: Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được giữ lại bao nhiêu % từ nguồn thu đảng phí của đảng viên trong chi bộ?

Câu hỏi 90: Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chúc Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó có hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề và quy định việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện ít nhất:

Câu hỏi 91: Theo Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng thì thể thức đề ký văn bản của chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) như thế nào là đúng?

Câu hỏi 92: Một trong tám đặc trưng về xã hội Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là :

Câu hỏi 93: Nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đang thực hiện là:

Câu hỏi 94: Những hình thức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ?

Câu hỏi 95: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?

Câu hỏi 96: Quy định về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

Câu hỏi 97: Phương châm chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng?

Câu hỏi 98: Nhiệm kỳ XII của Đảng có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm?

Câu hỏi 99: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường’’ là một trong những mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 đúng hay sai?

Câu hỏi 100: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào thời gian nào;

Câu hỏi 101: Mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra: Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh...

Câu hỏi 102: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mấy nhóm chỉ tiêu chủ yếu:

Câu hỏi 103: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm Y tế đến 2020 được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 là?

Câu hỏi 104: ~Trong các chỉ tiêu sau dây, chỉ tiêu nào về y tế được đưa vào văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020?

Câu hỏi 105: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất và thông qua.....chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng.

Câu hỏi 106: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm Y tế đến 2020 được xác định trong Nghị quyết  đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 là?

Câu hỏi 107: Định hướng thứ hai trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 có nêu: tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Đó là những đột phá chiến lược nào?

Câu hỏi 108: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Số sinh viên / 1 vạn dân?

Câu hỏi 109: Quan điểm định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 là:

  Ý kiến bạn đọc

  • Ellassemn
    Viagra Tablets For Sale 3000 Mg Amoxicillin A Day Propecia Vescica [url=http://brandciali.com]generic cialis canada[/url] Levitra Lloyds Pharmacy No Prescription Cialis Online Viagra Generikum Cyklokapron No Prescription [url=http://adrugo.com]cialis[/url] Side Effects Of Cephalexin Viagra Generico Farmacia Italia Free Trials Team Viagra Cialis Ne Marche Pas Forum [url=http://vhsfp.com]viagra[/url] Acheter De Viagra Buy Viagra Without A Rx In The Us Amoxicillin With Clavulanate
      Ellassemn   30/12/2018 11:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây